GDPR

CONSIMŢĂMÂNT PENTRU REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor)

S.C. GENESIS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Jud. Sibiu, Com. Șura Mare, Str. Nouă, nr. 357, adresa de corespondență online office@genesis-md.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului J32/196/2015, cu nr. R034200828, având cod IBAN nr. RO75BUCU1062235334882RON, deschis la Banca Alpha Bank, reprezentată prin administrator Nasture Constantin - în calitate de FURNIZOR - materiale construcții.

Definiții:
Potrivit LEGII nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, regăsim următoarele definiții.
Date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea; c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese; Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
Sistem de evidentă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
Persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
Terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
Destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este  sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
Date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

 1. Obiectul și scopul - prelucrării datelor cu caracter personal de către persoana împuternicită - operatorul dorește să vă prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în vederea executării relațiilor comerciale la care partea vizată este parte, conform art. 6, alin. (1) și (2) din Regulament, aceste date sunt necesare pentru ofertarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, facturare și încasare, răspunsuri la reclamații. Refuzul Clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea de a oferta și livra produsele pe care le comercializăm. Clientul se obligă să înștiințeze Furnizorul în cazul oricăror modificări privind persoana sau datele personale, prin oricare din următoarele căi : telefonic la numărul 0736413544 sau prin transmiterea unui email către office@genesis-md.ro .
 2. Durata - utilizării datelor personale coincide cu toata durata desfășurării relațiilor comerciale, respectiv durata contractului și ulterior încetării Contractului, pentru o perioadă de 3 ani, ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, respectiv conform legislației fiscal în vigoare.
 3. Drepturile și obligațiile părților
  Dreptul la informare, dreptul de a fi informat cu privire la datele şi caracteristicile prelucrării datelor personale.
  Dreptul la rectificarea Datelor Personale inexact sau completarea acestora.
  Dreptul la ștergere, dreptului persoanei vizate de a obține ștergerea datelor cu caracter personal și limitărilor dreptului respective, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul legislativ.
  Dreptul de a depune o plângere în fată Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
  Dreptul de a vă adresa autorităților competente în rezolvarea litigiilor.
  Prin prezenta declar că am înțeles conținutul prezentului document, îmi exprim expres acordul cu privire la utilizarea datelor personale de către SC Genesis Marketing & Distribution SRL în vederea emiterii facturilor și contractelor comerciale.

Sunt de acord să îmi fie prelucrate datele cu caracter personal
Nume prenume, semnătura
DATA:

Product added to compare.